Bouwbesluit

Bouwbesluit 2012 richt zich op de duurzaamheid van de binnenomgeving, en dan met name op de bevordering van energie-efficiëntie in gebouwen. Maar in tegenstelling tot zijn voorganger hebben de nieuwe voorschriften een grotere betekenis voor de buitenomgeving, inclusief de milieuprestaties van gebouwen en de verplichte scheiding van bouw- en sloopafval.

Een gebouw mag geen gevaar vormen voor bewoners, gebruikers of voor het milieu. Daarom heeft de Nederlandse overheid in het Bouwbesluit 2012 eisen voor gezondheid, veiligheid, bruikbaarheid, energie-efficiëntie en het milieu vastgelegd. Een gebouw moet altijd aan die eisen voldoen.

Zo'n 20 jaar geleden werd de Nederlandse samenleving zich zeer bewust van het probleem van de toenemende productie van afvalstoffen en van de noodzaak om oplossingen te vinden. Technische oplossingen zijn sindsdien ontwikkeld en geïntroduceerd in de samenleving.

Bouwbesluit geeft duidelijke criteria

Vanwege de ontdekking van veel problemen met bodemvervuiling en andere milieurampen, vroeg de samenleving om duidelijke criteria. Criteria waarop goede en veilige oplossingen zijn gebaseerd. Daarom moest men bij de ontwikkeling van het milieubeleid met een groot aantal milieuaspecten rekening houden.

Het Nederlandse bouwstoffenbesluit is een van de stappen op weg naar een duurzame samenleving. Dit besluit is gebaseerd op de bodem-beschermingswet en de oppervlaktewater-beschermingswet. Het besluit geeft kwaliteitscriteria voor de toepassing en het hergebruik van steenachtige materialen en grondgebruik en bouwmaterialen.

Maar er is geen verschil gemaakt tussen primaire materialen, secundaire materialen en afvalstoffen. Het besluit is van toepassing indien deze materialen zijn gebruikt in constructies waar ze in contact staan met regen, oppervlaktewater en grondwater. Deze constructies zitten bijvoorbeeld in taluds, wegenbouw, buitenmuren van gebouwen, funderingen en daken.

Voor de uitvoering van het besluit in de bouwsector was het noodzakelijk om normen, methoden voor testen en certificatieschema's te ontwikkelen. Om onafhankelijk testen en beoordelen te garanderen, moesten laboratoria voldoen aan kwaliteitsnormen die in een accreditatieschema zijn voorgesteld.

Bouwbesluit is een belangrijk element gebleken

Hoewel deze wetgeving niet alle milieuaspecten bestrijkt, is het een belangrijk element gebleken bij het beoordelen van de milieukwaliteit van bouwmaterialen op een directe of indirecte manier. En een bijdrage aan het beheer van afvalstoffen. De kwestie van duidelijke en eerlijke criteria is gemakkelijk gesteld.

Maar het beantwoorden van deze vraag bleek echter een complexe taak te zijn. Waarbij een groot aantal aspecten in overweging zijn genomen en heel wat tools zijn ontwikkeld, gecontroleerd en grondig besproken. In sommige gevallen is een praktische keuze gemaakt om te voorkomen dat een onduidelijke situatie te lang zou voortduren. Na een invoeringsperiode van drie jaar is het besluit op 1 juli 1999 volledig in werking getreden.
Reactie plaatsen

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

GewissElektro.nl

GroepenKast bestellen

123GroepenKast.nl