Hemelwaterafvoer

Hemelwaterafvoer is de infrastructuur die is ontworpen om overtollig regen- en grondwater af te voeren van ondoordringbare oppervlakken. Zoals bijvoorbeeld geplaveide straten, parkeergarages, parkeerplaatsen, voetpaden, trottoirs en daken. Er zijn drie belangrijke manieren om regenwater van daken, binnenplaatsen en verharde gebieden af te voeren:
  • regenwaterrioleringen;
  • bezinkputten;
  • opvang in opslagtanks.
Regenwaterriolen, die in sommige gevallen uit open kanalen kunnen bestaan, komen vaker voor in stedelijke of dicht bebouwde gebieden en dienen normaal gesproken voor de waterafvoer van (snel)wegen en gebouwen. Wanneer een regenwaterafvoer of sloot aanwezig is binnen een redelijke afstand van het onroerend goed of een verhard terrein, sluit je de hemelwaterafvoer op deze voorziening aan.

Het water van het dak en van eventuele verharde of ingesloten gebieden loos je dan hierop en niet op het riool voor vuilwater. In veel gevallen liggen de sloten of kanalen langs de weg net buiten de grens van het onroerend goed en vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de autoriteiten. Deze hebben vaak speciale aansluitvoorwaarden om de kwaliteit van het water te waarborgen.

Gecombineerde hemelwaterafvoer

Sommige rioleringsinstanties werken met systemen van gecombineerde rioleringen waarin zowel rioolwater als regenwater is toegelaten. Deze systemen zijn in het verleden veel geïnstalleerd, maar worden momenteel niet meer aanbevolen. Gecombineerde riolen zijn niet economisch omdat het vuilwater rioleringssysteem en de afvalwaterzuiveringsinstallatie veel meer water moet verwerken.

Deze systemen zijn ook gevaarlijk voor de gezondheid omdat overstromingen ontstaan in het geval van bijvoorbeeld zware regenbuien. De systemen hebben namelijk een overstort, die aanspreekt bij teveel aanvoer. Die overstorten zijn nodig om de afvoer gecontroleerd te laten verlopen. Maar zorgen er wel voor dat je onbehandeld afvalwater in open water loost. Regenwater van hellende daken vang je op in goten en vanuit daar uit naar de grond door regenpijpen of regenpijpen.

Platte daken sluit je vaak rechtstreeks aan op de regenwaterpijp. Tegenwoordig zie je ook dat men regenwater ter plaatse in de grond laat bezinken om droogte in de directe omgeving te voorkomen. Maar wanneer je dak van riet is, is dit niet verstandig omdat er erosie kan ontstaan aan bijvoorbeeld de fundering. Ik dat geval moet je een goot gebruiken, of gebruik maken van een betonnen pad direct onder de dakrand om het regenwater af te voeren.
Reactie plaatsen

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

GewissElektro.nl

GroepenKast bestellen

123GroepenKast.nl